Vitajte na stránkach nášho domova pre seniorov

Nezisková organizácia CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. vznikla dňa 27.2.2013 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb. V zariadení poskytujeme služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR (Mikroregión CEDRON spája okolité obce Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Svätoplukovo, Štefanovičová a Veľká Dolina). Celková kapacita zariadenia je 22 prijímateľov sociálnej služby, o ktorých sa stará 11 zamestnancov, z toho odborných zamestnancov je 9.

Poslaním zariadenia je poskytovanie služieb občanom, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní zotrvať vo svojom domácom prostredí. Zamestnanci zariadenia sa snažia predovšetkým o to, aby užívatelia žijúci v domove boli nezávislí, čo najdlhšie sebestační, aby nezostali izolovaní, aby neboli odlúčení od okolia a aby žili normálnym spôsobom života. Služby domova rešpektujú individuálny charakter každej osoby, podporujú jej dôstojnosť a sociálne začleňovanie. Motivujeme prijímateľov k činnostiam, ktoré boli predtým súčasťou ich každodenného života. Zariadenie je rodinného typu s dôrazom na vysokú kvalitu poskytovaných služieb s osobným prístupom ku každému prijímateľovi. Prvoradým cieľom uskutočňovania aktivít v našom zariadení je zvyšovanie kvality života starších a telesne postihnutých ľudí a zlepšovanie pracovného prostredia personálu. Našou snahou je zameranie sa na rezilienciu a schopnosť seniora prispôsobiť sa tak významnej zmene v jeho živote, akou je umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, k jeho úspešnej adaptácii, ktorý má veľký význam k prežívaniu zmysluplnosti života. Venujeme sa  potrebám prijímateľov s deficitom sebaopatery v dôsledku geriatrických syndrómov, formám a metódam uspokojovania ich potrieb a dodržiavaniu ich práv na dôstojnú starobu.

Zariadenie pre seniorov CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Okrem sociálnej práce a sociálneho poradenstva sa v zariadení poskytuje aj nepretržitá opatrovateľská starostlivosť zabezpečovaná prostredníctvom opatrovateľského personálu.  Zdravotná starostlivosť o klienta sa zabezpečuje prostredníctvom obvodného lekára (ak o túto službu klient prejaví záujem) a prostredníctvom ADOS (agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti) podľa výberu prijímateľa. Na základe odporučenia lekára z odboru FBLR (fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) a po vypracovaní rehabilitačného plánu, túto fyzioterapeutickú starostlivosť vykonáva rehabilitačný pracovník prijímateľom vybranej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. K sprevádzaniu prijímateľa na  plánované odborné vyšetrenia sa snažíme zapojiť rodinu, v prípade ak to nie je z radov rodinných príslušníkov možné, sprevádza prijímateľa  na vyšetrenie zamestnanec zariadenia. Sociálnu rehabilitáciu, ktorá zahŕňa nácvik sebaobslužných činností a podporu prijímateľa sociálnej služby k jeho samostatnému uspokojovaniu svojich potrieb vykonáva prostredníctvom programu individuálneho plánovania multidisciplinárny tím zložený zo sociálneho pracovníka/asistenta sociálnej práce, koordinátora denných aktivít, opatrovateľky a prijímateľa. Do programu sociálnej rehabilitácie zapájame aj rodinu ak si to prijímateľ želá. V zaradení máme vypracovaný plán denných aktivít a taktiež plán ročných aktivít do ktorého zapájame aj našich prijímateľov. V rámci rannej komunity majú možnosť prijímatelia prejaviť svoje priania a tento program podľa potrieb meniť. Našou snahou je budovať a udržiavať dobré vzťahy s rodinou a blízkymi osobami a zapájať ich do spoločných aktivít. Do fungovania zariadenia a k spríjemňovaniu voľnočasových aktivít sa zapájajú aj miestne organizácie (Materská škola v Mojmírovciach, Základná umelecká škola v Mojmírovciach, Školský klub detí v Mojmírovciach, Hudobné skupiny, dobrovoľníci). V čase organizovania kultúrnych a spoločenských akcií obcou, zapájame aj našich prijímateľov do týchto činností (výstavy, vystúpenia) a to aktívne ako i pasívne.

Vízia a poslanie zariadenia

Víziou  a poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v čo najvyššej kvalite. Snahou zamestnancov zariadenia je od prvého kontaktu s prijímateľom,  jeho rodinnými príslušníkmi a známymi o individuálny prístup, sprevádzanie prijímateľa a rodiny v rámci adaptácie na nové prostredie, aby sa prijímateľ a jeho rodina čo najlepšie prispôsobila tak veľkej zmene, ako je umiestnenie príbuzného v pobytovom zariadení. Na prvom mieste je prijímateľ a snaha aby do našej „rodiny“ zapadol čo najmenej bolestivo a prijal spoločné rozhodnutie jeho a jeho rodiny o inštitucionálnom riešení svojej sociálnej situácie.

Našou neustálou snahou a hlavným poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby orientované na prijímateľa, jeho rodinu a okolie a v zmysle Prílohy č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a napĺňať podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby.

Strategický (hlavný cieľ) zariadenia

Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup k prijímateľom zariadenia. V zariadení sa snažíme vytvárať priestor pre sebarealizáciu prijímateľov, podporovať ich socializáciu a v čo najväčšej miere vytvárať pocit domova a súkromia. V rámci neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb vytvárame prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.

Strategický plán vychádza z analýzy súčasného stavu zariadenia a je v súlade s komunitným plánom obce Mojmírovce.

.