POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENÍ

 • Prvým krokom v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení je podanie si Žiadosti o vydanie rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu na mestský úrad, resp. obecný úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Každé mesto, alebo obec majú svoje vlastné žiadosti, častokrát dostupné na svojich webových stránkach.
 • Prílohu žiadosti o vydanie rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu tvoria: Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vypĺňa obvodný lekár) a Sociálny posudok (vypĺňa sociálny pracovník mestského, obecného úradu).
 • Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku Vám miestnepríslušný úrad vydá Rozhodnutie a posudok odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. 
 •  Na rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu si treba dať vyznačiť právoplatnosť a to buď vzdaním sa opravného prostriedku voči rozhodnutiu, alebo po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov na úrade, ktorý Vám toto rozhodnutie vydal.
 • Podaním Žiadosti o vydanie rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu a v prípade záujmu o naše zariadenie, je potrebné podať si Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  v našom zariadení (viď. tlačivá na stiahnutie). Žiadosť môžete priniesť osobne, zaslať poštou, resp. mailom
 • V prípade, ak je voľné miesto, je možné nastúpiť  do zariadenia ako samoplatca ihneď.
 • Ak sa uvoľní miesto v zariadení a budete v poradí na prijatie, budeme Vás kontaktovať.
 • Ak po uvoľnení miesta prejavíte záujem o nástup do zariadenia, naša organizácia Vás vyzve na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť pri nástupe

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhradu za sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (viď. tlačivá na stiahnutie)
 • potvrdenie o bezodkladnosti (ak je to opodstatnené)
 • potvrdenie (resp. rozhodnutie) Sociálnej poisťovne o aktuálnej výške dôchodku
 • platný občiansky preukaz
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • preukaz ZŤP (ak vlastníte)
 • zdravotná dokumentácia
 • potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia) 
 • v prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony Rozhodnutie príslušného Okresného súdu