V zariadení sociálnych služieb poskytujeme služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

V zariadení sociálnych služieb poskytujeme našim klientom:

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

– sociálne poradenstvo

– sociálna rehabilitácia

– ubytovanie

– stravovanie

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

– osobné vybavenie

– úschovu cenných vecí

– zabezpečujeme záujmovú činnosť.