Nezisková organizácia CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. poskytuje sociálne služby 22 klientom v Zariadení pre seniorov. Poslaním  zariadenia je poskytovanie služieb občanom, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní zotrvať vo svojom domácom prostredí. Prvoradým cieľom uskutočňovania aktivít v našom zariadení je zvyšovanie kvality života starších a telesne postihnutých ľudí a zlepšovanie pracovného prostredia personálu. Našou snahou je zameranie sa na rezilienciu a schopnosť seniora prispôsobiť sa tak významnej zmene v jeho živote, akou je umiestnenie v zariadení sociálnych služieb, k jeho úspešnej adaptácii, ktorý má veľký význam k prežívaniu zmysluplnosti života. Venujeme sa  potrebám klientov s deficitom sebaopatery v dôsledku geriatrických syndrómov, formám a metódam uspokojovania ich potrieb a dodržiavaniu ich práv na dôstojnú starobu.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje služba podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálne služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

V zariadení pre seniorov sa

– poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • osobné vybavenie

– utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

– zabezpečuje záujmová činnosť

.