Naša organizácia poskytuje sociálne služby 22 klientom v Zariadení pre seniorov. Poslaním  nášho zariadenia je poskytovanie služieb občanom, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní zotrvať vo svojom domácom prostredí.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje služba podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálne služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

V zariadení pre seniorov sa

– poskytuje

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • osobné vybavenie

– utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

– zabezpečuje záujmová činnosť

 

.