• Prvým krokom v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení je podanie si Žiadosti o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu

  na mestský úrad, resp. obecný úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

 • Prílohu žiadosti tvoria: Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vypĺňa obvodný lekár) a Sociálny posudok (vypĺňa sociálny pracovník mestského, obecného úradu).
 • Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku Vám miestnepríslušný úrad vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu. 
 •  Na rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu si treba dať vyznačiť právoplatnosť a to buď vzdaním sa opravného prostriedku voči rozhodnutiu, alebo po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov na úrade, ktorý Vám toto rozhodnutie vydal.
 • Podaním Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a v prípade záujmu o naše zariadenie, je potrebné podať si Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  v našom zariadení (tlačivá na stiahnutie).
 • V prípade, ak je voľné miesto, je možné nastúpiť  do zariadenia ako samoplatca ihneď.
 • V prípade, ak v zariadení voľné miesto nie je, zariadenie vydá Rozhodnutie o zaradení žiadosti do poradovníka čakateľov v poradí, v akom boli doručené. Ak sa uvoľní miesto v zariadení a budete v poradí na prijatie, budeme Vás kontaktovať.
 • Ak po uvoľnení miesta prejavíte záujem o nástup do zariadenia, naša organizácia Vás vyzve na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Zoznam dokladov, ktoré treba predložiť pri nástupe

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, stupeň odkázanosti IV, V, VI
 • aktuálne potvrdenie o príjme zo Sociálnej poisťovne
 • platný občiansky preukaz
 • fotokópiu rodného listu
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • preukaz ZŤP (ak vlastníte)
 • kompletná zdravotná dokumentácia
 • potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenie) od obvodného lekára
 • v prípade zbavenia spôsobilosti na právne úkony Rozhodnutie príslušného Okresného súdu
 • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch

.